โปรแกรมสุ่มคำพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการอ่านของนักเรียน ตามจุดเน้นการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ ๒
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (itec)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ถนนพิพัฒนมงคล ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย ๔๒๐๐๐
https://loei1.go.th E-mail:dlict@loei1.go.th Tel:0-4281-3112 - 4