โปรแกรมสุ่มคำพื้นฐาน สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการอ่านของนักเรียน ตามจุดเน้นการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ ๒
มีคำทั้งสิ้น ๗๐๘ คำ เริ่มอ่านคำที่ 1

ผู้

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (itec)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ถนนพิพัฒนมงคล ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย ๔๒๐๐๐
http://www.loei1.go.th E-mail:itec@loei1.go.th Tel:0-4281-3112 - 4